“Natho Poi नाठो पोइ” श्रीमान घर नभएको बेला नाठो पोइलाई रूममा बोलएपछी