नागरिक्ता नभय पछि मेरो बुडिले नराम्रो काम गर्छ 9 जना केटा र 1 जना केटि नालीमा सुत्छौ